Laboratorium chemii fizycznej

i elektrochemii

Marek Wojnicki

Stanowisko: adiunkt

pawilon A-2, II p., pok. 217

Telefon: (48) 12-617-41-26

Fax: (48) 12-617-41-26

Email: marekw@agh.edu.pl

Konsultacje: poniedziałek 11:00-12:00

Marek Wojnicki

urodzony 14.12.1982 w Brzesku

Wykształcenie

2001-2006 - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, specjalność informatyka w przemyśle, uzyskany stopień: inżynier

2004-2008 - Wydział Metali Nieżelaznych, specjalność recykling i ochrona środowiska, temat pracy magisterskiej: Kinetyka adsorpcji kompleksów chlorkowych złota(III) na węglu aktywnym, uzyskany stopień: magister inżynier

2006-2008 - Wydział Inłynierii Mechanicznej i Robotyki, specjalność mechanika i budowa maszyn, temat pracy magisterskiej: Wyznaczanie strat energii cieplnej na rurociągach parowych metodami termowizyjnymi, uzyskany tytuł: magister

2008-2014 Studia doktoranckie na Wydziale Metali Nieżelaznych, temat badań: osadzanie nanocząstek złota na strukturach węglowych.

2014.03.25- Obrona rozprawy doktorskiej zatytułowanej "Kinetyka absorpcji kompleksów chlorkowych Au, Pt, Pd na węglu aktywnym". Praca otrzymała wyróżnienie Rady Wydziału Metali Nieżelaznych.

Nagrody i Wyróżnienia:

2015 - Nagroda Rektora AGH za osiągniecia naukowe.

 

Doświadczenie zawodowe:

2007-2008 - Termoizolacja S.A. z siedzibą główną w Zabrzu, stanowisko: monter izolacji termicznej

2010-2011 - Członek Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

2010-2012 - Członek Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów

2014 - (od 09.07.2014 do 09.08.2014) miesięczy staż w firmie "Tacon Chem sp. z o.o"

2014.XI.16-2015.V.17 - 6 miesięczny staż w ramach projektu pt. "Innowacyjny Transfer", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

2015.04.01-2015.06.30 - 3 miesięczny staż w ramach projektu "Innowacyjność szansą na rozwój małopolskich przedsiębiorstw" realizowany przez Euro – Konsult Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2016.07.01 - 16.07.31 - Staż w Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf w Niemczech. Badania nad wpływem niehomogenicznego pola elektromagnetycznego na proces dyfuzji jonów metali ziem rzadkich.

 

Zainteresowania i umiejętności:

Znajomość pakietu: Solidworks, Autocad, Corel, Comsol Multiphysics.

 

SPIS PUBLIKACJI

 

[1] K. Pacławski, M. Wojnicki: Kinetics of the adsorption of gold(III) chloride complex ions onto activated carbon; Archives of Metallurgy and Materials, vol. 54. 3/2009, 853-860

 

 

 

[4] M. Wojnicki, P. Handzlik, K. Fitzner: Odziaływanie między Ti/TiO2 a kwasem tetrachlorozłotowym jako przyczyna zjawiska cementacji złota w wysokoci-enieniowych i wysokotemperaturowych reaktorach tytanowych. Rudy i Metale Nieżelazne, 09, (2010), 593-597

 

[5] M. Luty-Błocho, K. Fitzner, V. Hessel, P. Löb, M. Maskos, D. Metzke, K. Pacławski and M. Wojnicki: Synthesis of gold nanoparticles in an interdigital micromixer using ascorbic acid and sodium borohydride as reducers. Chemical Engineering Journal, 171(2011), 279-290

 

[6] M. Wojnicki, K. Fitzner, Synteza nanocząstek złota w reaktorze cyklicznym przy użyciu DMAB (dimetyloamino boran) w środowisku wodnym. Rudy i Metale Nieżelazne, 7-8,(2011), 375-379. [7] M. Wojnicki, K. Pacławski, E. Rudnik, K. Fitzner: Kinetics of palladium(II) chloride complex reduction in aqueous solutions using dimethylamineborane. Hydrometallurgy 110(1-4), (2011), 56-61.

 

[8] B. Streszewski, K. Pacławski, W. Jaworski, M. Luty-Błocho, M. Wojnicki, K. Szaciłowski, K. Fitzner:Synteza nanocząstek złota metodą redukcji jonów kompleksowych złota(III) za pomocą hydrazyny w układzie mikroreaktora przepływowego. Rudy i Metale Nieżelazne, 12, 2011

 

[9] M. Wojnicki, K. Pacławski, W. Jaworski, M. Luty-Błocho, B. Streszewski, K. Szaciłowski, K. Fitzner:Zastosowanie mikroreaktorów przepływowych do syntezy nanocząstek metali szlachetnych (Pt, Pd, Au) – przegląd literatury. Rudy i Metale Nieżelazne, 12, 2011

 

[10] M. Wojnicki, E. Rudnik, K. Pacławski, K. Fitzner: Kinetic studies of gold(III) chloride complex reduction and solid phase precipitation in acidic aqueous system using dimethylamine borane as reducing agent. Hydrometallurgy 127-128, (2012), 43–53.

 

[11] E.Rudnik, M.Wojnicki, G.Włoch: Effect of gluconate addition on the electrodepositon of nickel from acidic baths. Surface and Coatings Technology. 207, 375-388, (2012).

 

[12] Magdalena Luty-Błocho, Krzysztof Pacławski, Marek Wojnicki, Krzysztof Fitzner: The kinetics of redox reaction of gold(III) chloride complex ions with L-ascorbic acid, Inorganica Chimica Acta 395 , pp. 189-196, (2013).

 

[13] Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho,  Marek Bednarski, Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt, Gabriel Nowak, Krzysztof Fitzner: Tissue distribution of gold nanoparticles after single intravenous administration in mice. Pharmacol Rep. nr 4, vol. 65, (2013).

 

[14] Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Iwona Dobosz, Justyna Grzonka, Krzysztof Pacławski, Krzysztof J. Kurzydłowski, Krzysztof Fitzner: Electro-oxidation of glucose in alkaline media on graphene sheets decorated with gold nanoparticles. Materials Sciences and Applications, nr 2, vol. 4,(2013).

 

[15] M. Wojnicki, K. Fitzner: Synteza nanocząstek platyny w środowisku wodnym przy użyciu dimetyloaminoboranu jako reduktora. Rudy i Metale Nieżelazne, R58, nr 4, (2013), p. 182-186. 

 

[16] Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Justyna Grzonka, Krzysztof Pacławski, Krzysztof J. Kurzydłowski, Krzysztof Fitzner: Micro-continuous flow synthesis of gold nanoparticles and integrated deposition on suspended sheets of graphene oxide. Chemical Engineering Journal, 225 (2013), p. 597-606.

 

[17] Magdalena Luty-Błocho, Marek Wojnicki, Krzysztof Pacławski, Krzysztof Fitzner: The synthesis of platinum nanoparticles and their deposition on the active carbon fibers in one microreactor cycle. Chemical Engineering Journal, 226, (2013), p. 46-51.

 

[18] M. Wojnicki, K. Pacławski, R. Socha, K. Fitzner: Sorption and reduction of platinum(IV) chloride complex ions on activated carbon.Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 23, (2013), p. 1147-1156.

 

[19] Marek Wojnicki, Tomasz Tokarski, Przemysław Kwolek: Kinetic study of the photoelectrochemical gold recovery from diluted chloride solutions, Archives of Metallurgy and Materials, 58(3), (2013), p. 711-716.

 

[20]Magdalena Luty-Błocho, Marek Wojnicki, Justyna Grzonka Krzysztof J. Kurzydłowski: The synthesis of stable platinum nanoparticles in the microreactor. Archives of Metallurgy and Materials, 59(2)(2014), p. 510-512.

 

[21] Przemysław Kwolek, Marek Wojnicki: The kinetic study of photoreduction of tetrachloroaurate acid by methanol in acidic media. Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry 286(2014), p. 47-54

 

[22] K. Mech, P. Żabinński, R. Kowalik, M. Wojnicki: Electrodeposition of Co-Rh alloys from aqueous acidic chloride electrolytes. Surface and Coatings Technology, Volume 258, (2014), Pages 72–77

 

[23] Marek Wojnicki, Krzysztof Fitzner, Magdalena Luty-Błocho : Kinetic studies of gold recovery from the dilute aqueous solutions using iron(II) chloride ions. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, (2015), 25, p. 2027-2036. 

 

[24] Marek Bednarski, Magdalena Dudek, Joanna Knutelska, Jacek Sapa, Małgorzata Zygmunt, Gabriel Nowak, Magdalena Luty-Błocho, Marek Wojnicki, Krzysztof Fitzner, Maciej Tęsiorowski: The influence of the route of administration of gold nanoparticles on their tissue distribution and basic biochemical parameters: In vivo studies. Pharmacological Reports Volume 67, Issue 3, (2015), Pages 405–409

 

[25]Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Krzysztof Mech, Justyna Grzonka, Krzysztof Fitzner, Krzysztof J. Kurzydłowski: Catalytic Properties of Platinum Nanoparticles Obtained in a Single Step Simultaneous Reduction of Pt(IV) Ions and Graphene Oxide. Journal of Flow Chemistry, 2015,  5(1), p. 22-30

 

[26] Marek Wojnicki, Magdalena Luty-Błocho, Robert P. Socha, Krzysztof Mech, Zbigniew Pędzich, Krzysztof Fitzner, Ewa Rudnik: Kinetic studies of sorption and reduction of gold(III) chloride complex ions on activated carbon Norit ROX 0.8. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015, Volume 29, Pages 289–297,  doi:10.1016/j.jiec.2015.03.036

 

[27] Marek Wojnicki: Synteza nanocząstek palladu przy użyciu DMAB w kwaśnych chlorkowych roztworach wodnych.Rudy i Metale Nieżelazne, 2015, nr 2, p. 68-72

 

[28] Marek Wojnicki, Katarzyna Zabieglińska, Magdalena Luty-Błocho: Wpływ warunków reakcji na możliwości syntezy nanocząstek srebra w roztworach wodnych. Rudy i Metale Nieżelazne, 2015, nr 3, 103-109

 

[29] Ewa Rudni, Magdalena Luty-Błocho, Monika Szablowska, Jarosław Partyka, Marek Wojnicki: Zastosowanie spektrofotometrii UV-Vis w analizie ilościowej kwaśnych roztworów CuSO4. Rudy i Metale Nieżelazne, 2015, nr 3, 120-126.

 

[30] Ewa Rudnik, Monika Szablowska, Jarosław Partyka, Patrycja Rusin, Magdalena Luty-Błocho, Marek Wojnicki: Wpływ zanieczyszczeń na wyniki analiz spektrofotometrycznych kwaśnych roztworów siarczanu niklu, Rudy i Metale Nieżelazne, 2015, nr 4, p.169-175

 

[31] K. Mech, J. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki: Electrochemical deposition of alloys in Ru3+-Co2+Cl--H2O system, Journal of Electroanalytical Chemistry. Volume 748, 1 July 2015, Pages 76-81.

 

[32] Marek Wojnicki, Ewa Rudnik, Magdalena Luty-Błocho, Robert P. Socha, Zbigniew Pędzich, Krzysztof Fitzner, Krzysztof Mech: Kinetic studies of gold recovery from diluted chloride aqueous solutions using activated carbon Organosorb 10 CO, Australian Journal of Chemistry, 2015 (accepted) DOI:http://dx.doi.org/10.1071/CH15275.

 

[33] Marek Wojnicki, Przemysław Kwolek: Reduction of hexachloroplatinate ions with methanol uder UV radiation. Journal of Photochemistry and Photobiology A, 2016, Volume 314, p. 133–142 DOI:10.1016/j.jphotochem.2015.08.020

 

[34] Marek Wojnicki, Izabela Mania, Mateusz Marzec, Marta Gajewska, Krzysztof Mech: Influence of experimental conditions on deposition of silver nanoparticles onto surface of graphene oxide. Archives of Metallurgy and Materials Science, 2015, vol. 60, 4, p. 2631- 2635, DOI: 10.1515/amm-2015-0425

 

[35] Magdalena Luty-Błocho, Marek Wojnicki: Single-step synthesis of onion-like Au-Pd-PtNPs nanoparticles using microflow systems. Journal of Flow Chemistry, 2015 DOI: 10.1556/1846.2015.00026

[36] Marek Wojnicki, Ewa Rudnik, Monika Szablowska, Jarosław Partyka: Spektrofotometryczna analiza kwaśnych roztworów siarczanu(IV) miedzi(II). Przemysł Chemiczny, 2015. p. 1692-1696 DOI: 10.15199/62.2015.10.7

 

[37] Marek Wojnicki, Maciej Kozaczyk: Bezprądowe osadzanie nanocząstek miedzi na powierzchni tlenku grafenu. Rudy i Metale Nieżelazne, 2016, nr 1. 

[38] Magdalena Luty-Błocho, Marek Wojnicki, Krzysztof Fitzner: Rate of nucleation and growth of palladium nanoparticles, Journal of Colloid and Interface Science, 2016, 465, p. 190-199, DOI:10.1016/j.jcis.2015.11.066

[39] K. Mech, M. Wróbel, M. Wojnicki, J. Mech-Piskorz, P. Żabiński, R. Kowalik, Electrodeposition of Ni-Pd alloy from aqueous chloride electrolytes, Applied Surface Science DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.03.186i 

[40] Podborska, A., Wojnicki M.: Spectroscopic and theoretical analysis of Pd2+−Cl−H2O system, Journal of Molecular StructureVolume 1128, 15 January 2017, Pages 117-122, 2017, DOI:10.1016/j.molstruc.2016.08.039.

 

1.    [41]Marek Wojnicki, Agnieszka Podborska, Piotr Żabiński, The mechanism of redox reaction between palladium(II) complex ions and potassium formate in acidic aqueous solution. Archives of Metallurgy and Materials, 2017

 

1.    [42]Marek Wojnicki, Robert P. Socha, Krzysztof Fitzner, The kinetic studies of Pt(IV) chloride complex ions adsorption onto activated carbon Norit ROX 0.8, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2017

1.    [43]Platinum(IV) chloride complex ions adsorption on activated carbon Organosorb 10CO 8x30/ Marek Wojnickia,*, Ewa Rudnika, Robert P. Sochab, Krzysztof Fitznera / Australian Journal of Chemistry, 2017

1.    [44]Separation of Ho3+ in static magnetic field/ Karolina Kołczyk, Marek Wojnicki, Dawid Kutyła, Remigiusz Kowalik, Piotr Żabiński, Andrea Cristofolini, Archives of Metallurgy and Materials /Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 

[] Marek Wojnicki, Krzysztof FitznerPalladium(II) chloride complex ions recovery from aqueous solutions using activated carbon. Part I – kinetics studies. (in review).
 
[] Marek Wojnickia, Robert P. Socha, Zbigniew Pędzich, Krzysztof Mech, Tomasz Tokarski, Krzysztof Fitzner: Palladium(II) chloride complex ions recovery from aqueous solutions using activated carbon. Part II - thermodynamics of the system (in review).


 


 

Spis konferencji:

 

14-15 października 2009, międzynarodowa konferencja Budapeszt, Węgry “ACS Hungary Short Couse on Frontiers in Organic Synthesis”.

 

 9-11 lipiec 2010, międzynarodowa konferencja we Wrocławiu, Metal Nanoparticles in catalysis, Post Symposium of ISHC-17, tytuł wygłoszonego referatu: Deposition of Gold and Platinum chloride complexes on activated carbon”.

 

 21-24- czerwiec 2010, Anaheim, USA, konferencja I Expo 2010 Nanotech, poster zatytułowany „The influence of the flow rate on the size of gold nanoparticles obtained In multilaminating, interdigital micromixer”, współautor posteru.

 

14-16 kwiecień 2011, Rychwałd, Polska, MTC – Materiały Technologie Człowiek - Kierunki rozwoju inżynierii materiałowej, produkcji i jakości, referat pt. „Synteza nanocząstek złota w reaktorze cyklicznym przy użyciu DMAB (dimetyloamino boran) w środowisku wodnym".

 

16-18 czerwiec 2011 ,V Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, referat pt. "Kinetyka sorpcji kompleksów chlorkowych złota (III) na węglu aktywnym".

 

18-20 kwiecień 2012, Rychwałd, Polska, MTC – Materiały Technologie Człowiek - Kierunki rozwoju inżynierii materiałowej, produkcji i jakości, referat pt. „Celowe postarzanie produktów".

 

13-16 sierpień 2012, Szanghaj, referat pt. "Deposition of gold nanoparticles on graphen oxide and its catalytic properties".

 

6-8 grudnia 2012, Kraków, poster pt. "Odzysk śladowych ilości złota z chlorkowych roztworów wodnych przy użyciu TiO2".

 

23-27 Wrzesień 2013, Zakopane, Molecules and Light 2013, poster pt. "Oscillation of gold(III) complex chloride ions concentration during photoreduction with methanol: kinetic study".

 

04-06 czerwiec 2014, Wisła, "Novel and well known method of gold recovery from dilute aqueous solutions. The frontiers in gold recycling",

 

22-24 czerwiec 2015, Kraków, "Influence of experimental conditions on deposition of silver nanoparticles onto surface of graphene oxide"

 

Zgłoszenia patentowe:

 

M. Wojnicki, K. Fitzner, K. Pacławski, M. Luty-Błocho: P.401391 - pt. "Sposób separacji platyny, złota i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe" data zgłoszenia: 2012-10-29, Biuletyn Urzędu Patentowego 2013 nr 18, s. 25;

 

M. Wojnicki, P. Kwolek, K. Szaciłowski, K. Fitzner, K. Pacławski: P.402414 - pt. "Sposób odzysku metalicznego złota z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe" data zgłoszenia: 2013-11-01; Biuletyn Urzędu Patentowego; 2014 nr 15, s.19.

 

P. Kwolek, M. Wojnicki, M. Luty-Błocho: P.409376- " Sposób rozdziału platyny i palladu z roztworów wodnych zawierających jony chlorkowe" data zgłoszenia: 5.09.2014;

 

M. Wojnicki. E.Rudnik, M. Szablowska -"Układ pomiarowy i sposób spektrofotometrycznego jednoczesnego oznaczania stężeń jonów miedzi i kobaltu w wodnych roztworach soli prostych" , nr: P.414142. data zgłoszenia: 10.2015;

 

M. Wojnicki, K. Fitzner, M. Luty-Błocho, K. Chat: Sposób rozdziału platyny i palladu z kwaśnych roztworów chlorkowych, P.415085, data zgłoszenia: 03.12.2015

 

Książki, rozdziały w książkach:

 

Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, IMN Gliwice 2014

Marek Wojnicki[1], Ewa Rudnik, Monika Szablowska, Jarosław Partyka


[1] Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków; marekw@agh.edu.pl; tel.: (+48 12) 617-41-26, fax: (+48 12) 633-23-16

Copyright @2009 Wojtek Bijok, Marek Wojnicki